Rom stock Mobiistar Lai Yuna SC773X (Không xác định )

Model Name  : mobiistar_LAI_Yuna
Model Brand : mobiistar
Model Device: mobiistar_LAI_Yuna
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: MOBIISTAR_LAI_YUNA
CompileDate : 12/16/2015 2:04:14 AM
Project Ver : Mobistar_LAI_Yuna_V007_16122015
Model Ext   : mobiistar_LAI_Yuna

  • Rom mobiistar lai yuna
  • Mobiistar lai yuna treo logo
  • Mobiistar lai yuna bị virus
  • Mobiistar lai yuna  lỗi ứng dụng


***Khi flash rom xong hãy vào khôi phục cài đặt gốc để mất dữ liệu cũ trên máy và ổn định hơn (Bắc buột)***

Post a Comment

Previous Post Next Post

Adsense

Adsense