Hướng dẫn cài đặt

  1. Cài đặt driver
  2. Chạy avengersbox_android_mtk_setup_v0.2.9
  3. Chép Avengers Box AndroidMTK 0.2.9 _ Loader vào thư mục cài đặt
  4. Chạy Avengers Box AndroidMTK 0.2.9 _ Loader

Previous Post Next Post